Palvelun käyttöehdot

Rekisteriseloste | Myyntiehdot

1. Yleistä

Mediani Group Osakeyhtiön (www.mediani.fi; myöhemmin myös Mediani, Median Groupi Oy, Mediani -palvelu, Palveluntuottaja, Palveluntarjoaja) omistama, internetissä toimiva Mediani -mainos- ja mediavälityspalvelu (myöhemmin myös Palvelu) noudattaa mainosten, mainospaikkojen sekä promootio- ja myyntipaikkojen (myöhemmin myös Tuotteet, Mediatuotteet) välityksessä seuraavia sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kaikkia Palvelua käyttäviä osapuolia (myöhemmin myös Palvelun käyttäjä, Käyttäjä, Ostaja, Mediamyyjä, Myyjä, Mediatuotteen lisääjä, Tuotteen lisääjä, Mediatuotteen myyjä) ja Palvelua käyttämällä he hyväksyvät Palvelun sopimusehdot.

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi käyttämällä Palvelua, edellyttipä Palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei. Tätä Palvelua käyttämällä käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja vakuuttaa toimivansa paitsi näiden käyttöehtojen, myös Suomen lain ja hyvän tavan mukaisesti. Tätä palvelua käyttämällä Käyttäjän ja Medianin välille syntyy näiden käyttöehtojen mukainen sopimus. Käyttäjä vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotta täyttänyt tai hänellä on huoltajansa suostumus tämän Palvelun käyttöön. Tämä, Käyttäjän ja Palveluntuottajan välinen, näiden käyttöehtojen mukainen sopimus on voimassa toistaiseksi ja molemmat sopimuksen osapuolet voivat koska tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää Käyttäjän oikeuden käyttää Mediania. Käyttäjä on vastuussa kaikista Palvelun hänelle kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon asti.

2. Käyttäjän rekisteröityminen ja palvelusopimus

Käyttäjän liittyminen Palveluun tapahtuu rekisteröitymällä Medianin www-palvelussa, tai muulla vastaavalla tavalla ja hyväksymällä samalla Palvelun käyttöehdot. Käyttäjiä ovat sellaiset yritykset (ja yksityishenkilöt), jotka käyttävät Palvelua tai sellaiset, jotka ovat rekisteröityneet Palvelun Käyttäjiksi. Käyttäjän rekisteröityminen on tapahtunut kun Mediani on vahvistanut rekisteröitymisen. Väärien käyttäjätietojen antaminen tai vääriä tietoja käyttäen rekisteröityminen on kielletty ja Käyttäjä vakuuttaa syöttävänsä oikeat tiedot Palveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

Medianin ja käyttäjän välinen sopimus Palvelun käytöstä astuu voimaan käyttäjän hyväksyessä nämä Palvelun käyttöehdot vastaanottaessaan samalla Palveluntuottajalta Palvelun käyttöoikeuden.

Palveluntuottajalla on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot käyttäjän käyttäessä Medianin maksullisia palveluita. Medianilla on oikeus estää Käyttäjältä maksullisten Palveluiden käyttö jos se on perusteltua Palveluntuottajan mielestä hyväksyttävästä syystä, esimerkiksi luottotiedoissa ilmenneiden maksuhäiriöiden vuoksi. Käyttämällä palvelua käyttäjä hyväksyy, että käyttäjälle voidaan lähettää sähköistä suoramarkkinointia.

Palveluntuottajalla on oikeus kieltää Käyttäjältä Medianin käyttäminen jos Käyttäjä on toiminut näiden Käyttöehtojen, mahdollisten muiden Palveluun liittyvien ehtojen, ohjeiden tai lakien tai hyvien tapojen vastaisesti.

3. Palvelun kehittäminen, käytettävyys ja toiminta

Palveluntuottaja kehittää Palvelua jatkuvasti ja Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa Palvelua ja sen kaikkea sisältöä osana tavanomaista toimintaansa. Palveluntarjoajalla on oikeus koska tahansa lopettaa Palvelun tuottaminen. Mahdollisesta lopettamista viestitään käyttäjille mm. Palvelun Internet-sivuilla ennen lopettamista. Mediani ei vastaa toisen Palveluntarjoajan sisällöstä tai palvelusta miltään osin, silloinkaan kun tähän Palveluun pääsee Medianin kautta linkillä tai muulla tavoin. Käyttäjä on tietoinen siitä, että muiden Palveluntuottajien palveluiden käyttäminen saattaa edellyttää erillistä rekisteröitymistä vaikka näihin palveluihin olisikin pääsy Medianin kautta. Mediani ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Mediani tekee parhaansa mahdollisimman laadukkaan, korkeatasoisen ja häiriöttömän Palvelun toiminnan mahdollistamiseksi. Palveluntuottaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Niinikään Palveluntuottaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti ilmenevistä teknisistä virheistä, vioista, keskeytyksistä tai esimerkiksi huolto- tai asennustoimenpiteistä eikä näihin rinnastettavista ja niistä aiheutuvista keskeytyksistä, puutoksista tai häiriöistä. Palveluntuottaja ei myöskään vastaa vikojen, häiriöiden tai keskeytysten aiheuttamista tiedon tai sisältöjen muuttumisesta, katoamisesta eikä myöskään kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä vioista, häiriöistä, ongelmista, katkoksista tai keskeytyksistä.

Palveluntuottajalla on oikeus keskeyttää Palvelu mm. Palveluun liittyvän uudistuksen, kehitystyön, asennus- tai huoltotyön tai muun näihin verrattavan syyn vuoksi. Medianilla on oikeus keskeyttää Palvelu myös mikäli lainsäädäntö tai viranomaisohjeistus tätä edellyttää tai tähän suosittaa. Keskeytyksestä pyritään tiedottamaan Käyttäjiä etukäteen silloin kun mahdollista. Mikäli maksullisen palvelun käyttö estyy täysin muista kuin Palvelun Käyttäjistä johtuvista syistä vähintään kahdeksi (2) vuorokaudeksi, pidentää Mediani palvelun käyttöaikaa vahingon kokeneelle käyttäjällä vastaavasti. Edellytyksenä on kuitenkin se, että Käyttäjä reklamoi toimintahäiriöstä siten kuten myöhemmin (kohta Huomautukset ja valitukset) näissä käyttöehdoissa on kerrottu. Kuitenkin jos käyttökatkossa on kyse sellaisesta palvelun keskeytyksestä, josta Palveluntuottaja on ilmoittanut ennakkoon käyttäjälle joko Palvelussa tai muuten kirjallisesti (esimerkiksi sähköpostitse), ei Palveluntuottajalla ole velvollisuutta pidentää palvelun käyttöaikaa keskeytysajan takia tai perusteella. Missään tilanteessa ei Käyttäjällä ole oikeutta saada Palveluntuottajalta muuta korvausta käyttökatkon osalta ellei näin ole Palveluntuottajan puolelta nimenomaisesti Käyttäjän kanssa erikseen muussa sopimuksessa kirjallisesti sovittu.

4. Palveluntuottajan vastikkeelliset palvelut

Jotkut Palveluntuottajan palveluista voivat olla maksullisia. Kaikista maksullisista palveluista informoidaan Palvelussa käyttäjiä tällaisten palveluiden vastikkeellisuudesta. Tällaisen maksullisen palvelun yhteydessä voidaan periä esimerkiksi liittymismaksu ja/tai palvelun käytön mukaan määräytyvä ja/tai aikaan sidottu käyttömaksu ja/tai muita näihin rinnastettavia maksuja. Medianilla on oikeus muuttaa palveluiden hintoja, hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi ja päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin esillä Palvelussa.

Mikäli maksullisen palvelun käyttömaksu on aikaan sidottu, esimerkiksi kuukausittainen käyttöoikeus, maksaa käyttäjä kokonaisen maksun kalenterikuukaudelta riippumatta minä kuukauden päivänä käyttäjä aloitti maksullisen palvelun käytön.

Jos maksullisen palvelun yhteydessä ei muuta mainita, yleinen maksuehto on 14 vuorokautta ja viivästyskorko Suomen korkolain mukainen.

Palveluntuottaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai ylipäänsä Palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien tuotteiden tai palveluiden oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai näitä koskevien tietojen oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Niinikään Mediani ei vastaa Palvelun Käyttäjien omaan sisällöntuottamiseen tarkoitettujen palstojen, palveluiden tai tuotteiden sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai poistaa Palvelussa esiintyvää sisältöä riippumatta kuka tämän sisällön on tuottanut tai laatinut. Niinikään Medianilla on oikeus ilman erillistä Käyttäjän tai muun osapuolen hyväksyntää muuttaa Palveluun tehtyjen Tuotteiden tai palveluiden otsikoita sekä oikeus olla julkaisematta ja poistaa kuvia, joita Palvelutontuottaja pitää sopimattomina, epäasiallisina tai hyvän tavan vastaisina Palveluun. Mediani ei vastaa Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien tai Palveluun muuten liittyvien muiden palveluiden tai tuotteiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

5. Palvelussa olevien tuotteiden tai palveluiden tiedot ja sisältö

Ilmoittaessaan tuotteen tai palvelun Medianiin, sitoutuu Käyttäjä kuvaamaan sen riittävän tarkasti ja totuudenmukaisesti. Palveluntuottaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai ylipäänsä Palvelussa kaupan pidettävien tai välitettävien Tuotteiden tai palveluiden oikeellisuudesta, virheettömyydestä tai näitä koskevien tietojen oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Niinikään Mediani ei vastaa Palvelun Käyttäjien omaan sisällöntuottamiseen tarkoitettujen palstojen, palveluiden tai tuotteiden sisällöstä.

Kaupanteko ja välittämistoiminta palvelussa tapahtuu Käyttäjien kesken eikä Mediani ole osapuolena Palvelussa tapahtuvassa kaupanteossa ja välitystoiminnassa edes silloin kun Palveluntuottaja on saanut palkkion kaupankäynnin tai välitystoiminnan edistämisestä. Mediani ei ole vastuussa oikeudettomasti tapahtuneesta kaupanteosta tai välitystoiminnasta kolmansille osapuolille. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan kaikista mahdollisista palveluun tallentamansa sisältöön liittyvistä riitaisuuksista. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänen Palveluun lataamansa palvelut tai tuotteet eivät ole lain tai hyvän tavan vastaisia ja että Käyttäjällä on oikeus Palvelussa harjoittamaan toimintaansa. Palvelua käyttämällä Käyttäjä sitoutuu tiedostamaan sen, että Käyttäjän tekemä, mahdollinen tuotetta tai palvelua koskeva tarjous, on aina sitova.

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai poistaa Palvelussa esiintyvää sisältöä riippumatta kuka tämän sisällön on tuottanut tai laatinut. Niinikään Medianilla on oikeus ilman erillistä Käyttäjän tai muun osapuolen hyväksyntää muuttaa Palveluun tehtyjen Tuotteiden tai palveluiden otsikoita sekä oikeus olla julkaisematta ja poistaa kuvia, joita Palvelutontuottaja pitää sopimattomina, epäasiallisina tai hyvän tavan vastaisina Palveluun. Mediani ei vastaa Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien tai Palveluun muuten liittyvien muiden palveluiden tai tuotteiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista. Käyttäjä myöntää Medianille ja muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille oikeuden julkaista ja levittää materiaalia, jonka käyttäjä on palvelussa julkaissut. Palveluntuottajalla on aina oikeus estää luvattoman materiaalin julkaisu ja poistaa tällainen materiaali palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman tai lainvastaisen materiaalin oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien osapuolten sen perusteella esittämistä korvausvaatimuksista ja muista mahdollisista vaatimuksista. Medianilla on aina oikeus estää Palvelun käyttö, jos on syytä epäillä palvelua käytettävän luvattoman tai lainvastaisen materiaalin levittämiseen tai esilläpitoon tai muuten hyvän tavan tai lainvastaisesti.

Palvelussa mediatuotteen kuvausta voidaan täydentää tuotetta kuvaavilla tiedoilla, joissa voi olla mainintoja esimerkiksi mediatuotteen saavuttamista kontakteista, hinnasta, alueellisesta tavoittavuudesta, toimitustiedoista, aineisto-ohjeista ja muista vastaavista ominaisuuksista. Mediani ei vastaa näistä kuvausten oikeellisuudesta, vaan lisäämällä tiedot palveluun tuotteen ilmoittaja on vastuussa tietojen paikkansapitävyydestä. Mediatuotteen lisääjä on myös vastuussa lisäämiensä aineistojen tekijänoikeuksiin liittyvien asioiden asianmukaisesta hoitamisesta eikä Mediani ei ole missään olosuhteissa vastuussa mahdollisista tekijänoikeusloukkauksista liittyen Palveluntuottajan Palvelussa esillä olleisiin toisen tai kolmannen osapuolen palveluun esille laittamiin tuotteisiin tai palveluihin.

Niinikään virheellinen tuotteen tai palvelun hintatieto ei sido missään tilanteessa Mediani Group Oy:tä. Virheellinen hintatieto ei sido myöskään tuotetietojen lisääjää, jos hinta on niin selvästi virheellinen, että asiakkaan voidaan olettaa sen huomanneen. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna. Mediani ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Niinikään virheellinen kontaktitieto ei sido missään tilanteessa Mediani Group Oy:tä. Virheellinen kontaktimäärätieto ei sido myöskään tuotteen lisääjää, jos tieto on niin selvästi virheellinen, että asiakkaan voidaan olettaa sen huomanneen tai kontaktimäärä perustuu myyjän arvioon eikä sitä käytetä suoraan hinnan määrittäjänä. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos ero ilmoitetun kontaktimäärän ja todellisen toteutuneen kontaktien välillä on huomattavan suuri eikä tuotteen hinta määräydy suoraan saavutettujen kontaktien perusteella. Tilanteessa, jossa käytettävissä ei ole eksaktia, mitattua dataa kontaktimäärästä, on kontaktimäärä parhaimmillaankin tiedon lisääjän tarkin mahdollinen arvio saavutettavien kontaktien määrästä. Mediani ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Koskien Medianin palvelussa ilmoitettuja tuotteita/palveluita, Palveluntarjoaja ei ole vastuussa sellaisista virheellisistä tiedoista, jotka tuotteen tiedot lisännyt osapuoli on mahdollisesti lisännyt Palveluun. Tällaisissa tilanteissa on kyseisen mediatuotteen Palvelun Käyttäjien pyrittävä ratkaisemaan tilanne ensisijaisesti keskenään neuvottelemalla ja sopimalla. On syytä huomauttaa, että tuotetiedot eivät missään tilanteessa ole välttämättä täysin faktuaalisia ja vastaa totuutta. Siten kaikki poikkeamat tuotetietojen todenmukaisuudesta ovat lähtökohtaisesti luonteeltaan sellaisia, etteivät ne velvoita tai oikeuta juridisiin toimenpiteisiin niin kauan kun Suomen lakia ei ole rikottu. Mediani ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Käyttäjä sitoutuu antamaan Medianille oikeuden julkaista Palveluun lähettämänsä aineisto kokonaan tai osittain. Palveluntuottaja ei myöskään sitoudu säilyttämään käyttäjän palveluun lähettämää tai muuten toimittamaa materiaalia. Palveluntuottaja onkin oikeutettu tuhoamaan palveluun jätetyn materiaalin kohtuullisen ajan kuluttua tai tuotteen tai palvelun palvelussa ilmoitetun ajan loputtua. Vastuu kaupan tai välitystoiminnan kohteensa olevan tuotteen tai palvelun myyntioikeudesta on Käyttäjällä. Viimekädessä riitojen ratkaisemissa sovelletaan Suomen lakia.

6. Aineettomat oikeudet

Palvelussa on tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella sekä muilla immateriaalioikeudella suojattua sisältöä. Mediani ja sen palvelu (www.mediani.fi) sellaisenaan muodostaa tietokannan ja Palvelun, joka on suojattu tekijänoikeudella Suomen tekijänoikeuslainsäädännön mukaan. Käyttäjällä tai kellään muullakaan ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida tai saattaa yleisön saataviin tai muuten hyödyntää kaupallisesti tai tähän rinnastettavalla tavalla Palvelussa olevaa materiaalia.

Sellaisissa tilanteissa, joissa kopiointi, julkaiseminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön perusteella erityistilanteissa sallittua, on Käyttäjän aina mainittava tekijä tai muu oikeudenhaltijan nimi sekä Palveluntuottaja materiaalin lähteenä. Käyttäjä ei saa palvelussa välittää, esittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Lähtökohtaisesti Palveluntuottajan nimi on mainittava kaikissa yhteyksissä.

Palvelun Käyttäjillä on oikeus asettaa linkki omille verkkosivuilleen Medianin pääsivulle (etusivu). Yksittäisen Palveluun kuuluvan verkkosivun linkittäminen kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa tai tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Palveluntuottajan nimenomaista kirjallista suostumusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta lähettää tai välittää Medianissa Palvelun käyttöön liittymätöntä muuta markkinointi- tai ilmoitusmateriaalia ellei tähän ole saatu nimenomaista kirjallista suostumusta Palveluntuottajalta. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palveluun lähettämänsä materiaali ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Käyttäjä vastaa myös siitä, että hänen Palveluun lähettämänsä materiaali ei ole loukkaavaa, epäasiallista, näiden käyttöehtojen vastaista muuten tai lainvastaista ja siitä, että Käyttäjällä on oikeus antaa materiaali Palvelussa julkaistavaksi. Kaikenlainen piraattituotteiden, tuoteväärennösten ja kolmansien osapuolten immateriaalioikeutta loukkaavan materiaalin lisääminen Palveluun on kielletty. Näitä ehtoja rikkonut Käyttäjä vastaa tällaiseen materiaaliin liittyvistä riidoista.

7. Viivästykset ja puutteet mediatuotteiden toimittamisessa, käyttöönotossa ja käytössä

Mediani ei ole vastuussa mahdollisista mediatuotteiden toimittamiseen (mukaan lukien mediatuotteen materiaalit) liittyvissä viivästyksissä tai peruuntumisissa. On syytä huomauttaa, että tuotteiden/palveluiden toimitusajat, toimitustavat ja muut mediatuotteiden käyttöön liittyvät tuotetiedot ovat arvioita, joista saatetaan joutua poikkeamaan mm. luonnonmullistusten, postilakkojen ja vastaavien ylivoimaisten esteiden (ns. Force majeure –esteet) vuoksi. Voi myös olla, että pakottavista syistä mediatuotetta ei voida toimittaa. Kaikissa mediatuotteen toimittamista, käyttöönottoa ja käyttöä koskevissa riitatilanteissa on mediatuotteen palvelun käyttäjien pyrittävä ratkaisemaan tilanne ensisijaisesti keskenään neuvottelemalla ja sopimalla. Mediani ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Viimekädessä riitojen ratkaisemissa sovelletaan Suomen lakia.

8. Ylivoimainen este (force majeure)

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Medianin Palveluun liittyvistä velvoitteista. Tällaisia ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi tulipalosta, maanjäristyksestä, tulvasta, räjähdyksestä, lakosta, viranomaisen määräyksestä, sähkökatkoksista, tarvikepulasta, raaka-ainepulasta, kolmannen osapuolen kaapeli- tai tietoliikennehäiriöstä tai vastaavasta johtuva este, joka ei ole ollut etukäteen tiedossa ja johon ei Palveluntuottaja ole voinut kohtuudella varautua ennakkoon.

9. Palveluun liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä on oikeus siirtää Palvelun käyttöoikeus tai Palveluun liittyvä sopimus kolmannelle vain Medianilta saadulla kirjallisella suostumuksella. Muussa tapauksessa Käyttäjä vastaa mahdollisista oikeudettoman siirron aiheuttamista kustannuksista ja korvauksista. Palveluntuottajalla on oikeus siirtää Palvelu, sen osa tai näihin liittyvät vastuut ja velvollisuudet sekä Palvelusta tehdyt sopimukset kolmannelle osapuolelle ja samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle.

10. Palvelun käyttöön liittyvä vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntuottajalle näiden käyttöehtojen ja mahdollisten tuote- tai palvelukohtaisen ehtojen tai sopimuksen, sekä lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Palveluntuottaja ei ole velvollinen korvaamaan Käyttäjälle Palvelun käytöstä aiheutuvia vahinkoja. Käyttäjä vastaa kaikille hänelle palvelun käyttämisestä tai Palvelun käyttöön rinnastettavista syistä johtuvista vaatimuksista ja kustannuksista.

11. Huomautukset ja valitukset

Kaikki mediatuotteisiin liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava aiheen ilmaannuttua viipymättä suoraan mediatuotteen lisääjälle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, voi Palvelun Käyttäjä tehdä kirjallisen valituksen Mediani Group Oy:lle. Palveluntarjoajalla on oikeus peruuttaa palveluehtoja rikkoneen Käyttäjän oikeus käyttää palvelua.

12. Käyttöehtojen muutokset

Käyttäjä tai muu taho ei saa tällä sopimuksella mitään Palveluun liittyviä oikeuksia lukuun ottamatta oikeutta käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palveluntuottajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja tekemällä kirjallisen muutoksen tämän Palvelun ehtoihin. Palveluntuottajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tiedottaa Käyttäjää myös muilla tavoin, esimerkiksi sähköpostin välityksellä käyttöehtojen muutoksista. Muutokset Palvelussa tulevat voimaan heti kun ne julkaistaan Palvelun käyttöehdoissa. Käyttäjän katsotaan hyväksyvän muutetut ehdot ja sitoutuvan niiden noudattamiseen käyttämällä Palvelua.

13. Evästeiden ja käyttäjän internetkäyttäytymisen tallentaminen

Medianin Palvelussa käytetään evästeitä. Näin kyetään tarjoamaan riittävän korkeatasoinen käyttökokemus. Palvelua käyttämällä Käyttäjä antaa suostumuksen evästeiden tallentamiseen. Palveluntuottajalla on oikeus seurata Palvelun Käyttäjän internetkäyttäytymistä Palvelun puitteissa ja hyödyntää seuraamisen tuloksia. Yksittäisen Käyttäjän seuraamisen tuloksia ei kuitenkaan seurata tai julkaista. Mediani voi hyödyntää Käyttäjän Palveluun luovuttamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa.

14. Käyttäjän tiedot ja henkilötiedot

Käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä vastaa Käyttäjä. Käyttäjä vastaa myös siitä ettei käyttäjätunnus tai salasana päädy ulkopuolisen tietoon. Käyttäjä on vastuussa omilla tunnuksillaan tapahtuvasta palvelun käytöstä ja tästä aiheutuvista kustannuksista. Mikäli Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana joutuu kolmannen tietoon tai katoaa, on Käyttäjä velvollinen ilmoittamaan asiasta Medianille. Saatuaan Palveluntuottajan kirjallisen kuittauksen ilmoituksen johdosta, loppuu Käyttäjän vastuu kyseisen käyttäjätunnuksen ja salasanan osalta. Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet tunnukset Palveluntuottajalta. Tällaisessa tilanteessa Medianilla on oikeus periä Käyttäjältä uusien tunnusten hyväksymisestä tai ylipäänsä tunnusten siirtämisestä kohtuullinen korvaus. Mediani voi Käyttäjän Medianille ilmoittamassa tunnustensa katoamistilanteessa siirtää Käyttäjän oikeudet uudelle käyttäjätunnukselle ja salasanalle kuten myös sellaisen maksullisen Palvelun osan, jota Käyttäjä ei ollut ehtinyt käyttää ennen tunnustensa katoamista. Mahdollisesti käyttämättä ollutta alun perin vastikkeellista, käyttäjän jo hankkimaa palvelun osaa ei kuitenkaan palauteta rahana Käyttäjälle. Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnusta tai salasanaa jos Palvelun tekniset syyt tai muut tähän rinnastettavat syyt sitä edellyttävät. Mediani ei ole tunnusten muuttamisen perusteella korvausvelvollinen Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjän on palvelua käyttääkseen annettava Palveluntuottajalle palvelun käytön kannalta tarpeelliset henkilö -ja muut tiedot. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen antamat tiedot pitävät paikkansa. Palveluntuottajalla on oikeus käsitellä käyttäjän henkilötietoja siten kuin Suomen kulloinkin voimassa oleva lainsäädäntö sekä palvelun rekisteriseloste (linkki) määrittävät. Mediani käsittelee rekisteröityneen asiakkaan henkilötietoja rekisteriselosteen ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön määrittämällä tavalla.

15. Tietoturva, laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Palvelua käyttämällä Käyttäjä sitoutuu tiedostamaan ja hyväksymään sen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Palveluntuottaja järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla pyrkien estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Mediani ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa eikä siten vastaa tieturvan osalta mahdollisesti tapahtuvista loukkauksista tai väärinkäytöksistä johtuvista kustannuksista tai vahingoista.

Mediani ei vastaa Palvelun käyttämien Käyttäjän laitteiden, ohjelmistojen tai verkkoyhteyksien hankkimisesta, ylläpidosta tai niiden aiheuttamista kustannuksista tahi korvauksista. Käyttäjän laitteet, ohjelmistot tai verkkoyhteydet eivät saa haitata Palvelua tai muita Palvelun Käyttäjiä.

16. Viranomaisten auttaminen

Palveluntuottaja avustaa tarvittaessa viranomaisia, kuten poliisia, mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä luovuttamalla viranomaisille pyydettäessä yksittäisen Käyttäjän Palveluun antamia tietoja.

17. Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän Palveluun, Palvelusta syntyviin sopimuksiin sekä tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.