Mediani -palvelun henkilötietojen rekisteriseloste

Alla on selostettu Palvelun Käyttäjien henkilötietojen käsittelyn periaatteet, tarkoitus ja käytännöt. Käyttäjän on hyvä tutustua lisäksi Palvelun käyttö- sekä myyntiehtoihin.

Tietojen säilytyskäytänteet

Henkilötietolain (523/99) mukainen rekisteriseloste ja tietojen säilytyskäytänteet. Päivitetty 18.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Mediani Group Oy
Y-tunnus 2731868-4
Lauttasaarentie 20-22 A 4, 00200 Helsinki
info@mediani.fi

Rekisterin nimi

Mediani -palvelun käyttäjärekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, Palvelussa esillä olevien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen asiakkaille sekä näihin liittyvän maksuliikenteen välittäminen, valvonta ja hoitaminen. Lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Mediani Group Oy:n liiketoiminnan kehittäminen mm. Käyttäjien kiinnostustietojen, palveluiden ja tuotteiden valintojen ja toiveiden analysointi ja tämän tiedon hyödyntämisen pohjalta tapahtuva liiketoiminnan kehittäminen Mediani Group Oy:ssä.

Käyttäjän tietojen pohjalta voidaan myös kohdentaa Palvelussa esilläolevaa tuote- ja palvelutarjontaa asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus voi lisäksi olla Mediani Group Oy:n liittyvän tutkimustoiminnan sekä Mediani Group Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppanien suorittaman markkinointi- tai mainontatoiminnan kohdentaminen asiakkaille asiakaskokemuksen kehittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot palvelun käyttäjästä:

Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) yhteydenottoa varten)
Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
Asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot
Asiakaspalautetiedot
Asiakastyytyväisyystutkimusten tiedot
Mediatuotteiden ja -palveluiden kaupankäyntitiedot
Palvelun käyttöä koskevat tiedot
Käyttäjän maksuliikennettä koskevat tiedot
Asiakkaan evästetiedot
Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot

Rekisterissä saattaa olla yksittäistä Käyttäjää koskien vähemmän tietoja kuin yllämainittu rekisterin tietosisältö (yhteystiedot, tunnistustiedot, asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot, asiakaspalautetiedot, asiakastyytyväisyystutkimusten tiedot, Mediatuotteiden ja -palveluiden kaupankäyntitiedot, Palvelun käyttöä koskevat tiedot, Käyttäjän maksuliikennettä koskevat tiedot, Asiakkaan evästetiedot, Muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot).

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista

Rekisteröityneet Käyttäjät muodostavat yhden Käyttäjien ryhmän. Käyttäjien tietoja säilytetään ja ylläpidetään Mediani Group Oy:n suojatuissa tietoverkoissa. Lisätietoa Käyttäjäksi rekisteröitymisestä ja Käyttäjätietojen ylläpidosta saa Palvelun käyttöehdoista.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat Mediani -palveluun rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä Käyttäjältä kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää myös väestörekisteriä ja muuta osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteriä.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa käyttäjän vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas toimii palvelun käyttöehtojen vastaisesti ja siten väärinkäyttää palvelua tai muuten harjoittaa palvelun avulla rikollista, epäeettistä tai muuta vastaavaa toimintaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina Mediani -palvelun suojatuissa tietoverkoissa. Käyttöoikeus henkilötietoihin on vain niillä Mediani Group Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Palvelun Käyttäjillä on käyttöoikeus vain sellaisiin asiakastietoihin, jotka kohdistuvat kyseisen Käyttäjän omiin tuotteisiin, palveluihin tai muista Käyttäjistä koostuviin kontakteihin. Mediani Group Oy:n tietoverkko, ohjelmistot ylipäänsä laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla sekä muilla teknisillä toimenpiteillä. Palveluntuottaja järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla pyrkien estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Palveluntuottaja ilmoittaa käyttäjille palveluun kohdistuneista tietoturvaloukkauksista. Henkilöt, jotka käsittelevät Käyttäjien henkilötietoja, ovat henkilötietolaissa määritetyn vaitiolovelvollisuuden ja rangaistussäännösten alaisia.

Kielto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti Mediani Group Oy:lle yllämainittuun Rekisterinpitäjän osoitteeseen.

Tietojen käyttö Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella

Rekisteriin kerättyjä tietoja voidaan käyttää tarvittaessa niin Euroopan Union alueella sekä Euroopan talousalueella, kuin näiden alueiden ulkopuolella silloin kun Mediani Group Oy tai samaan konserniin kuuluva yhtiö, tai Mediani Group Oy:n kanssa yhteistyötä tekevä kolmas osapuoli toimii Euroopan Union tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Käyttäjien henkilötietoja voidaan luovuttaa Euroopan Union tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain henkilötietolain sallimassa laajuudessa.